Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen rekisterinumero 206.085

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Espanjanvesikoiraharrastajat ry ja sen kotipaikka on Nurmijärvi.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoitus on tukea espanjanvesikoiriin liittyvää harrastustoimintaa toiminta-alueellaan. Yhdistyksen toiminta-alue on Etelä-Suomi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää jäsenilleen koiraharrastusta tukevia kursseja sekä neuvonta-, opastus-, harrastus- ja virkistystilaisuuksia ja muita vastaavia tapahtumia ja harjoittaa tiedotustoimintaa
 • ylläpitää ja tarpeen tullen julkaisee jäsenistölle suunnattua materiaalia sähköisessä ja/tai painetussa muodossa
 • on Suomen Spanieliliitto ry:n ja Suomen Kennelliitto ry:n jäsen sekä tarvittaessa muiden koira-alan järjestöjen jäsen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan:

 • järjestää maksullisia näyttelyitä, huvitilaisuuksia, kursseja ja arpajaisia
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

3 § JÄSENET JA JÄSENMAKSU

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä anomuksesta jokainen henkilö, jonka hallituksen enemmistö hyväksyy.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, hallituksen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Jäsenmaksun vuotuisesta suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kolmen kuukauden kuluttua sen erääntymisestä, voi hallitus katsoa eronneeksi yhdistyksestä.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on vahingoittanut menettelyllään huomattavasti yhdistyksen toimintaa, toiminut sääntöjen tai hyvien tapojen vastaisesti. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on tuomittu eläinsuojelulain mukaan oikeudessa tai Suomen Kennelliiton kurinpitolautakunnassa Suomen Kennelliiton sääntöjen rikkomisesta.

4 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen valitsemana puheenjohtaja sekä 3-5 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja valitaan vuodeksi ja hallituksen muut jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on kaksi erovuorossa vuosittain, ensimmäisenä vuonna erovuoroiset arvotaan. Sama jäsen voidaan valita kolmeksi kaksivuotiskaudeksi peräkkäin.

Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kaksi jäsentä on läsnä. Hallitus valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt ja määrää heidän tehtävänsä.

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä sekä rahastonhoitaja yksin.

6 § TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolmea viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen, vuosikokouksen. Kutsu vuosikokoukseen tulee julkaista viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta Spanieli-lehdessä tai sähköpostikutsuna jäsenille. Vuosikokouksessa ei päätetä muista kuin kokouskutsussa mainituista asioista.

Muita yhdistyksen kokouksia pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo tarpeelliseksi tai kun 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan samalla tavalla kuin varsinaisiin kokouksiin.

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Ulkopuolisilla on vuosikokouksessa hallituksen kutsumana puheoikeus. Kokouksen läsnä olevilla jäsenillä on kullakin oikeus edustaa kahta poissaolevaa jäsentä valtakirjalla.

8 § VUOSIKOKOUS

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

 • hallituksen toimintakertomus ja tilit
 • toiminnantarkastajien lausunto

kokouksessa on päätettävä:

 • tilinpäätöksen vahvistaminen
 • vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
 • tarpeellisista edustuksista
 • jäsenmaksun suuruus

kokouksessa on esitettävä:

 • toimintasuunnitelma alkavalle tilikaudelle
 • talousarvio alkavalle tilikaudelle

kokouksessa on valittava:

 • hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle
 • yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
 • hallituksen esittämät toimikunnat

9 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Kirjallinen perusteltu muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä hallitukselle vähintään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan varustettuna seuraavalle yhdistyksen kokoukselle. Muutosehdotus tulee hyväksytyksi, jos sitä kannattaa 3/4 annetuista äänistä.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat samoja tarkoitusperiä edistävälle rekisteröidylle kennelyhdistykselle kokouksen päätöksen mukaan.

Muuten noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.